Osho - Bản Kinh Cuối Cùng - Tập 6

Osho - Bản Kinh Cuối Cùng - Tập 6

Price:

Read more

Thiền Osho by Hành Trình Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Bản Kinh Cuối Cùng – Osho

Tập 6

Phỏng vấn với giới báo chí

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Tin cậy của bạn có thể bị phản bội nếu bạn có điều kiện trong nó. Nếu tôi tin cậy bạn vô điều kiện, không có khả năng phản bội tôi. Bất kì điều gì bạn làm tôi vẫn sẽ tin cậy vào bạn. Bạn có thể giết tôi nhưng bạn không thể phá huỷ được tin cậy của tôi. Tôi sẽ chết khi tin cậy vào bạn.

OSHO


Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 14

Chương 16

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục LụcAds Belove Post