Đạo Phật Hiện Đại Hóa – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Hiện Đại Hóa – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.

Đạo Phật Hiện Đại Hóa

Mục Lục


Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chương 1. Vấn đề hiện đại hóa

Chương 2. Những tu viện nhập thế

Chương 3. Những nguyên lý làm nền tảng

Chương 4. Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt


T

I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng

II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

III. Trong lĩnh vực giáo dục

IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

Chương 5. Những dòng tu tiếp hiện

Kết Luận

Hết


0 Đánh giá

Ads Belove Post