Đạo Phật Ngày Nay – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật Ngày Nay – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more
Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Chương 1. Vấn đề học Phật

Chương 2. Vị trí đạo Phật trong văn hóa

Chương 3. Đức phật và con người

Chương 4. Nguyên thỉ và đại thừa

Chương 5. Tìm cách thực dụng

Chương 6. Nhận thức căn bản


Hiện đại hóa có nghĩa là một sự thoát xác, một sự cởi bỏ xiềng xích hình thức để giải phóng cho nội dung Phật chất (nội dung bản chất Phật giáo). Phải sống trong cuộc đời với một ý thức hệ sáng tỏ, đáp ứng được với xã hội, đưa đạo Phật vào ngự trong lòng người, đánh tan mọi nghi nan, thắc mắc, khổ đau, vượt được những tà thuyết và thái độ hiện đang dày xéo và hăm dọa tự do an lạc của con người. Phải dựng nên cho đạo Phật một hình thái sinh hoạt mới, hợp lý, làm hiển lộ được Phật chất và nắm giữ được những truyền thống tốt đẹp của đạo Phật trong lịch sử.Chương 7. Khảo sát thực tại I

Chương 8. Khảo sát thực tại II

Chương 9. Phương pháp thể hiện I

Chương 10. Phương pháp thể hiện II

Chương 11. Hiện đại hóa

Hết


0 Đánh giá

Ads Belove Post