Duy Biểu Học – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Duy Biểu Học – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Giảng Luận Duy Biểu Học

Biết Rõ Sự Vận Hành Của Tâm

Mục Lục

Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Duy Biểu Học' ê


Chương 01. Thức Thứ Tám (Tàng Thức)

Bài Kệ 1. Đất Tâm

Bài Kệ 2. Các Loại Hạt Giống

Bài Kệ 3. Thân Tâm Và Thế Gian

Bài Kệ 4. Các Loại Hạt Giống

Bài Kệ 5. Hạt Giống Riêng Và Chung

Bài Kệ 6. Phẩm Chất Của Hạt Giống

Bài Kệ 7. Tập Khí

Bài Kệ 8. Ba Cảnh, Mười Tám Giới

Bài Kệ 9. Dị Thục Và Luật Đồng Thanh Tương Ứng

Bài Kệ 10. Các Tâm Sở Biến Hành

Bài Kệ 11. A-Lại-Gia Gồm Thu Mọi Pháp

Bài Kệ 12. Vận Hành Của Hạt Giống

Bài Kệ 13. Tương Tức Tương Nhập

Bài Kệ 14. Vượt Thoát Ý Niệm

Bài Kệ 15. Gương Trí Tuệ


Thiền sư Thường Chiếu (thế kỷ thứ 12) đã nói “Khi ta hiểu rõ cách vận hành của Tâm thì sự tu tập trở nên dễ dàng.” Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu là cuốn sách về tâm lý và siêu hình học của Phật giáo, giúp cho chúng ta hiểu được sự hoạt động của Tâm (Citta), bằng cách hiểu được bản chất của các Thức (Vijñāna). Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu có thể được coi như một thứ bản đồ trên con đường tu tập.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Chương 2. Thức Thứ Bảy (Mạt-Na Thức)

Bài Kệ 16. Vọng Thức

Bài Kệ 17. Tư Lượng

Bài Kệ 18. Ngã Tướng

Bài Kệ 19. Nhiễm Tịnh Y

Bài Kệ 20. Các Tâm Sở Tương Ưng

Bài Kệ 21. Mạt-Na Bám Theo Tàng Thức

Bài Kệ 22. Phiền Não Đoạn


(Còn tiếp – Sẽ cập nhật thường xuyên)
0 Đánh giá

Ads Belove Post