Trái Tim Của Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trái Tim Của Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Playlist Gia Đình Chánh Niệm


Bài 01. Tu phật học phật

Bài 02. Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng

Bài 03. Pháp thoại đầu

Bài 04. Niềm vui tương đối

Bài 05. Đạo đế, bát chánh đạo

Bài 06. Quá trình văn tư tu

Bài 07. Bát chánh đạo tương sinh tương tức

Bài 08. Ái ngữ

Bài 09. Chánh niệm và 51 tâm hành

Bài 10. Sống giây phút hiện tại

Bài 11. Chánh niệm là tự làm chủ

Bài 12. Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu

Bài 13. Như lý tác ý

Bài 14. Quán chiếu cảm thọ

Bài 15. Quán pháp trong pháp


Khi một đợt sóng lên cao, xuống thấp, dạt vào, trôi ra, nó có thể đau khổ, đó là vì nó chỉ tiếp xúc được với những tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu, tướng có, tướng không của nó mà thôi. Nhưng nếu đợt sóng tiếp xúc được với bản chất của nó, tức là nước, thì sự tình khác hẳn. Nó không còn sợ hãi nữa. Nó không còn mặc cảm nữa. Nó biết nó là nước. Và khi nó tự đồng nhất mình với nước rồi thì những tướng có, không, đẹp, xấu, thấp, cao kia không còn làm nó đau khổ nữa, không làm nó sợ hãi nữa. Do đó nó đạt tới được niềm vui chân thật.Bài 16. Chánh định

Bài 17. Pháp ấn

Bài 18. Chuyển hóa tập khí

Bài 19. Quán không trong năm lễ

Bài 20. Quán vô tác vô nguyện

Bài 21. Bốn duyên và sáu nhân

Bài 22. Hộ trì sáu căn bằng chánh niệm

Bài 23. Tu tập từ quán

Bài 24. Niềm tin thể hiện trong đời sống

Bài 25. Bài kết thúc

Hết

Xem Tiếp Chương 2 – Quay Về Mục Lục


0 Đánh giá

Ads Belove Post