Trái Tim Của Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trái Tim Của Bụt – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Trái Tim Của Bụt

Phật Pháp Căn Bản

Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Trái Tim Của Bụt' ê


Bài 01. Tu Phật Học Phật

Bài 02. Học Phật Phải Thấy Lòng Nhẹ Nhàng

Bài 03. Pháp Thoại Đầu

Bài 04. Niềm Vui Tương Đối

Bài 05. Đạo Đế, Bát Chánh Đạo

Bài 06. Quá Trình Văn Tư Tu

Bài 07. Bát Chánh Đạo Tương Sinh Tương Tức

Bài 08. Ái Ngữ

Bài 09. Chánh Niệm Và 51 Tâm Hành

Bài 10. Sống Giây Phút Hiện Tại

Bài 11. Chánh Niệm Là Tự Làm Chủ

Bài 12. Tiếp Xúc Với Sự Sống Nhiệm Mầu


Duyên khởi tức là sự phát khởi, hình thành của các hiện tượng, căn cứ trên nguyên tắc duyên sinh, mỗi hiện tượng do nhiều điều kiện phối hợp nhau mà thành. Có một cái nhìn duyên khởi về sự vật thì chúng ta bắt đầu có chánh kiến. Bụt nói rằng duyên khởi là một giáo lý rất mầu nhiệm, người nào thấy được tính duyên khởi là có thể thấy được Bụt.
Bài 13. Như Lý Tác Ý

Bài 14. Quán Chiếu Cảm Thọ

Bài 15. Quán Pháp Trong Pháp

Bài 16. Chánh Định

Bài 17. Pháp Ấn

Bài 18. Chuyển Hóa Tập Khí

Bài 19. Quán Không Trong Năm Lễ

Bài 20. Quán Vô Tác Vô Nguyện

Bài 21. Bốn Duyên Và Sáu Nhân

Bài 22. Hộ Trì Sáu Căn Bằng Chánh Niệm

Bài 23. Tu Tập Từ Quán

Bài 24. Niềm Tin Thể Hiện Trong Đời Sống

Bài 25. Bài Kết Thúc

Hết
0 Đánh giá

Ads Belove Post